Bảo mật
             Tất cả các hợp đồng kinh tế đều không được chuyển giao  dưới bất kể hình thức nào cho bên thứ 3 mà không được sự  đồng ý của bên mua.